ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ( CSR )

ความยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือในความถูกต้อง โปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เราเชื่อว่าการสร้างวิถีชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนให้กับสังคมเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดสังคม และสิ่งแวดล้อมมีสมดุลและอยู่กันอย่างยั่งยื่น

 

SUSTAINABILITY

Zero Liquid Discharge

โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ทั้งหมดและโรงงานย้อมเส้นด้ายติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำมารีไซเคิลน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นวัตถุดิบของเราเอง เพื่อสร้างความยั่งยืนในการจัดการสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาน้ำเสียลดผลกระทบภายนอกที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัท เบ็นเทคเคมีคัล จำกัด ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม